Template de texture du Yak-52

Accueil > Téléchargements > Templates de textures > Template de texture du Yak-52
Template de texture du Yak-52

Nom de fichier: Yak-52_Template.zip
Taille de fichier: 520.1 Mo
MD5: a39fde932eea681b958d1855ac841b8f

Télécharger
Layered PSD texture template of Yak-52 model
FOLLOW US